El lloc web www.ausoniaserveis.cat(en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de AUSONIA DE

SERVEIS S.A. en endavant Responsable del Tractament.
RESPONSABLE: Ausonia de Serveis S.A. A58096959 Plaça de l’Estació, 6 08500 Vic Telèfons

: 938895527 / 938895777 | Mail : ausonia@ausoniaserveis.cat

Inscrita Registre Mercantil de Barcelona Tomo Foli Secció Fulla núm. Inscripció 1a

Objecte social: 6920 – Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Objecte Social: LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I FISCAL EN RÈGIM DE INTERMEDIACION.EL PROCÉS DE DADES PER COMPTE D’TERCEROS.LA REPRESENTACIÓ PER ORDRE I COMPTE DE TERCERS DAVANT LA ADMINISTRACION.ET

Ausonia de Serveis S.A. li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús i Avisos legals” que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.ausoniaserveis.cat podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb www.ausoniaserveis.cata través del Telf. : 938895527o a l’adreça de correu electrònic: ausonia@ausoniaserveis.cat

1. OBJECTE

Es la contractació de serveis i comunicació amb persones de contacte i clients.

És important, atenent a la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENTO UE 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica.

Idioma i interpretació del contracte

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa, sense el previ pagament dels serveis que desitgi contractar.

Est és contracte celebrat a distància, per la qual cosa s’atendrà a les disposicions generals de la llei de consumidors i usuaris.

2. SERVEIS

Dret Laboral
Assessorament i gestió de nòmines, contractes laborals, seguretat social i autònoms. Defensa jurídica temes laborals de l’empresa i els treballadors

Dret Fiscal
Tramitació i liquidacions d’impostos fiscals d’empreses i particulars (IRPF, IVA, Impost Societats, RENDA, PATRIMONI …). Altes, modificacions i baixes d’activitats.

Dret Comptable
Assessorament i tramitació de la comptabilitat i fiscalitat de les empreses; tancament, comptes anuals, llibres mercantils

Serveis Jurídics
Assessorament i redacció de contractes d’arrendament, arres, etc. Gestió i tramitació d’escriptures notarials de compravendes, donacions, declaracions d’obra nova i propietat horitzontal, constitucions i altres escriptures mercantils, acceptacions d’herència, testaments.

Altres Serveis
Tràmits varis davant l’administració pública estatal, autonòmica i local: permisos de conduir, d’armes, inspecció de vehicles, tramitacions de patents i marques, permisos d’obertura i llicències d’activitats, etc.

Àrea de Clients
Vostè podrà accedir mitjançant un identificador u una contrasenya que prèviament li haurem facilitat. Es importat que recordi i no perdi la contrasenya ja que aniria en detriment de la seguretat de les seves dades.

Telèfon Laboral: 93 889 57 77 Fax: 93 889 43 35
Mail: auslab@ausoniaserveis.cat

Telèfon Fiscal : 93 889 55 27
Fax: 93 889 57 65
Mail: ausonia@ausoniaserveis.cat

Horari presenc ial| De dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 i Divendres de 8:00 a 15:00

Preu

El preu dels nostres serveis és el que s’indica en cada moment en la nostra aplicació, però en tot cas seran sempre els preus base, als que se’ls addicionarà l’IVA corresponent.

Si es detectés que ha existit un error en la introducció de el preu d’un article, amb posterioritat a la recepció d’una comanda, ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per informar-te de la incidència, i oferir-te la opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes.

Demani pressupost sense cap compromís.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Finalitat i àmbit d’aplicació

Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents serveis oferts per AUSONIA DE SERVEIS S.A. que opera per internet des de la seva aplicació AUSONIA DE SERVEIS S.A. pels seus clients

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a l’aplicació AUSONIA DE SERVEIS S.A. estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a l’aplicació AUSONIA DE SERVEIS S.A.., ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per AUSONIA DE SERVEIS S.A. a la present aplicació es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. AUSONIA DE SERVEIS S.A.es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament adquirits pels usuaris.

AUSONIA DE SERVEIS S.A. fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en l’aplicació AUSONIA DE SERVEIS S.A.de forma veraç i sense errors tipogràfics.

En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de AUSONIA DE SERVEIS S.A., es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi ha un error en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada

en aquest error AUSONIA DE SERVEIS S.A. comunicarà el client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Acceptació de les condicions de servei

Ens reservem el dret de restringir l’accés a la nostra sol·licitud i tots els serveis d’aquesta, si ha estat o tenim motius raonables per creure que ha estat condemnat per un delicte que impliqui depravació moral o qualsevol delicte previst en el Codi Penal Espanyol i la normativa comunitària de l’EU.

Està d’acord en utilitzar la nostra aplicació i serveis:

 • ✓  Els nostres serveis estan dissenyats per complir amb les lleis d’Espanya i / o els reglaments europeus que regeixen la normativa comunitària de la EU i estan dirigides als usuaris d’Espanya. No obstant això, els nostres serveis poden estar disponibles en jurisdiccions fora d’Espanya a la nostra discreció.
 • ✓  Si té accés als nostres serveis des de llocs fora d’Espanya, vol dir que accepta i reconeix que ho fa sota el seu propi risc i vostè és l’únic responsable de compliment de les lleis locals aplicables. No assumirem responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi del seu ús dels nostres serveis.
 • ✓  Heu de garantir que tota la informació proporcionada per vostè durant el registre i durant l’ús de l’aplicació és veritable, actualitzada, completa i exacta i que, en cas de canvi d’informació en qualsevol moment durant l’ús de l’aplicació, haurà d’actualitzar el seu informació per assegurar que segueixi sent veraç, actualitzada, completa i precisa en tot moment.
 • ✓  L’usuari accepta que la disponibilitat dels nostres serveis i / o de qualsevol contingut posat a disposició de l’usuari mitjançant l’aplicació i la seva capacitat per accedir a l’aplicació, serveis i / o continguts està subjecte a la nostra discreció. Vostè reconeix que els nostres serveis poden no estar disponibles en tot moment.
 • ✓  Vostè accepta que podem, subjecte a la política de privacitat, tenir accés, conservar, transferir i divulgar la seva informació personal i la documentació la policia o per a qualsevol part privada per una ordre sota la llei en vigor com per exemple entre altres: fer complir i complir amb processos legals i / o la llei aplicable; complir aquestes Condicions de servei; respondre a les seves sol·licituds de servei a el client; o protegir els drets, propietat o seguretat personal en el regne d’Espanya com a estat dins de la Unió Europea.
 • ✓  Regularment fem canvis en la nostra aplicació i aspectes diversos de prova dels nostres serveis incloent la interfície d’usuari, funcions de promoció i disponibilitat de les funcions. Vostè accepta i reconeix que l’aplicació pot contenir eines que ens permetin dur a terme aquestes proves.
 • ✓ Accepteu que tenim el dret de suspendre l’accés a l’usuari als serveis en qualsevol moment i per a qualsevol propòsit, sense previ avís.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de www.ausoniaserveis.cat i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a www.ausoniaserveis.cat de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.ausoniaserveis.cat o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.ausoniaserveis.catbotons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.ausoniaserveis.cat l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

(I) la legislació aplicable a cada moment;
(II) les Condicions Generals del Lloc web;
(III) la moral i bons costums generalment acceptades i

(IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.ausoniaserveis.cat o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.ausoniaserveis.cat , dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de www.ausoniaserveis.cat , tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificat ives dels drets de www.ausoniaserveis.cat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

 1. (V)  Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 2. (VI)  Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.ausoniaserveis.cat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

 1. (IX)  Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 2. (X)  Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal

funcionament del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a

notificar al www.ausoniaserveis.cat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravia ment o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.ausoniaserveis.cat quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a www.ausoniaserveis.cat .

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o hipervincle , el Lloc web www.ausoniaserveis.cat així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El Lloc web de www.ausoniaserveis.cat normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores www.ausoniaserveis.cat no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web

 1. (I)  No podran donar a entendre que www.ausoniaserveis.cat recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
 2. (II)  No podran falsejar la seva relació amb www.ausoniaserveis.catni afirmar que www.ausoniaserveis.cat ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius www.ausoniaserveis.cat .
 3. (III)  No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits;
 4. (IV)  No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal;
 5. (V)  Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. www.ausoniaserveis.cat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.ausoniaserveis.cat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web quetinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, www.ausoniaserveis.cat no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

6. COOKIES

www.ausoniaserveis.cat es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Les cookies utilitzades són : Cookies pròpies, Google Analytics, Google Adwords.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.ausoniaserveis.cat reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot llevar o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.ausoniaserveis.cat .Podrà consultar més informació general sobre COOKIES en el nostre apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

7. RESPONSABILITATS

www.ausoniaserveis.cat no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.ausoniaserveis.cat , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.ausoniaserveis.cat no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.ausoniaserveis.cat podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix so contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www.ausoniaserveis.cat .

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.

 1. (III)  Abús indegut o inadequat del Lloc web.
 2. (IV)  Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per

l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de www.ausoniaserveis.cat es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

(V) www.ausoniaserveis.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web.

Així mateix, www.ausoniaserveis.cat queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per www.ausoniaserveis.cat dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al www.ausoniaserveis.cat indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al www.ausoniaserveis.cat enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això www.ausoniaserveis.cat tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat i Protecció de Dades que presenta el Lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries:

o Fotocopia DNI
o Identificació i representació suficient.
o Explicació i objecte de la reclamació.
o Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a

posar-nos en contacte amb vostè al més aviat possible.

9. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.
www.ausoniaserveis.cat es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no deuran:

  • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
  • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
  • Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat,exageració, omissió o similars.
  • Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat denecessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.
  • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc, o queatemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.
  • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions,propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altradisposició aplicable a la naturalesa del servei.
  • Contenir informació falsa o caduca.

Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal,incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

10. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, www.ausoniaserveis.cat podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.ausoniaserveis.cat anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, www.ausoniaserveis.catno atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. FORÇA MAJOR

www.ausoniaserveis.cat no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per l’expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de VIC , tret que alguna llei o tractat internacional actuarà com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigible o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.