Durant el mes de NOVEMBRE s’ha de presentar electrònicament una declaració de les operacions realitzades per la societat durant l’any 2022, amb administradors, socis o accionistes i persones vinculades.

Més informació: SOCIETATS model 232 2022